Spinciceva 1, 21 000 SPLIT, CROATIA, tel: (+385 21) 556 111, fax: (+385 21) 365738
                  HPPŠ
UDK 616-053.2 CODEN PCROE6 ISSN 1330-724X   Vol. 46 Suppl 1 2002
PAEDIATRIA CROATICA   
Paediatr Croat  Vol. 46 travanj 2002. Supl 1
Suplement sadrži predavanja održana na IX. seminaru Hrvatske proljetne pedijatrijske škole u Splitu od 15. do 19. 04. 2002. godine.

 

JEDINICA INTENZIVNOG LIJEČENJA DJECE U SPLITU

Julije Meštrović
sažetak    cjeloviti tekst (pdf)-73kb

PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT IN CLINICAL HOSPITAL SPLIT
J. Meštrović
summary

BARTTER'S AND BARTTER-LIKE SYNDROMES
Michael J. Dillon
summary    full text (pdf)- 66kb

NEPHROTIC SYNDROME IN INFANTS AND CHILDREN
Olli Koskimes
summary    full text (pdf)- 71kb

NEFROTSKI SINDROM U DOJENČADI I DJECE
O. Koskimies
sažetak

SUVREMENE SPOZNAJE O ALPORTOVOM SINDROMU
Danic Batinić

sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-104kb

CURRENT CONCEPTS ABOUT ALPORT'S SYNDROME
D. Batinić
summary

MORFOLOŠKI ASPEKTI ALPORTOVA SINDROMA
Mira Šćukanec-Špoljar, Ivana Ilić
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-1200kb

MORPHOLOGICAL ASPECTS OF ALPORT'S SYNDROME
M. Šćukanec-Špoljar, I. Ilić
summary

CISTE I CISTIČNE BOLESTI BUBREGA U DJECE
Marijan Saraga
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-944kb

RENAL CYSTS AND CYSTIC DISEASES IN CHILDREN
M. Saraga
summary

UROLITIJAZA U DJEČJOJ DOBI
Danko Milošević, Danica Batinić

sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-97kb

UROLITHIASIS IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE
D. Milošević, D. Batinić
summary

VEZIKOURETERALNI  REFLUKS - STARA I NOVA TEMA
Danica Batinić

sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-126kb

VEZIKOURETERAL REFLUX - OLD AND NEW THEME
D. Batinić
summary

PRIMJENA DOPLERA U DJEČJOJ NEFROLOGIJI I UROLOGIJI
Andrea Cvitković Kuzmić, Boris Brkljačić
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-207kb

APPLICATION OF DOPPLER IN PEDIATRIC NEPHROLOGY AND UROLOGY
A. Cvitković Kuzmić, B. Brkljačić

summary

RADIONUKLIDNE PRETRAGE U PEDIJATRIJSKOJ NEFROLOGIJI
Mirna Šubat-Dežulović

sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-376kb

RADIONUCLIDE IMAGING STUDIES IN PEDIATRIC NEPHROLOGY
M. Šubat-Dežulović

summary

PROTEINURIJA I RAZVOJ BUBREŽNIH OŠTEĆENJA
Vlado Oberiter
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-151kb

PROTEINURIA AND PROGRESSION OF RENAL DISEASES
V. Oberiter

summary

PROCJENA BUBREŽNE FUNKCIJE U DJECE
Jasna Đelmiš
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-130kb

EVALUATION OF RENAL FUNCTION IN CHILDREN
J. Đelmiš

summary

OSVRT NA HIPERTENZIJU DJECE I ADOLESCENATA
Mirjana Rumboldt

sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-106kb

AN ACCOUNT ON HYPERTENSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
M. Rumboldt

summary

FARMAKOLOŠKO LIJEČENJE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE U DJECE
Alojz Gregorič
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-132kb

PHARMACOLOGIC TREATMENT OF HYPERTENSION IN CHILDREN
A. Gregorič

summary

LIJEČENJE INFEKCIJA MOKRAĆNOG SUSTAVA U DJECE - NOVOSTI I STARI PROBLEMI
Rajko Kenda
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-147kb

TREATMENT OF URINARY TRACT INFECTIONS IN CHILDREN - NEW AND OLD PROBLEMS
R. Kenda

summary

KIRURŠKO LIJEČENJE DJECE S ANOMALIJAMA UROGENITALNOG SUSTAVA
Mihovil Biočić, Marijan Saraga, Dražen Budimir, Jakov Todorić

sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-185kb

SURGICAL TREATMENT OF UROGENITAL ANOMALIES IN CHILDREN
M. Biočić, M. Saraga, D. Budimir, J. Todorić

summary

TRANSPLANTACIJA BUBREGA U DJECE
Zvonimir Puretić, Mirjana Puretić-Frljuk, Dinko Milavec, Hrvoje Puretić
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-629kb

RENAL TRANSPLANTATION IN CHILDREN
Z. Puretić, M. Puretić- Frljuk, D. Milavec, H. Puretić
summary

FUNDAMENTALS OF DEVELOPMENTAL NEUROLOGY
Heinz F. R. Prechtl, Christa Einspieler
summary   full text (pdf)- 60kb

OSNOVE RAZVOJNE NEUROLOGIJE
H. F. R. Prechtl, C. Einspieler
sažetak

NOVIJA DOSTIGNUĆA U DIJAGNOSTICI HEREDODEGENERATIVNIH ENCEFALOPATIJA
Vlatka Mejaški-Bošnjak
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-512kb

UP-DATE IN DIAGNOSTIC OF HEREDODEGENERATIVE ENCEPHALOPHATIES
V. Mejaški-Bošnjak
summary

ORGANSKE ACIDURIJE S NEUROLOŠKIM SIMPTOMIMA
Ivo Barić
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-621kb

ORGANIC ACIDURIAS WITH NEUROLOGICAL PRESENTATION
I. Barić
summary

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA NEUROMETABOLIČKIH POREMEĆAJA
Ksenija Fumić, Miljenka Maradin
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-100kb

LABORATORY DIAGNOSIS OF NEUROMETABOLIC DISORDERS
K. Fumić, M. Maradin
summary

REGISTAR RIZIČNOG NOVOROĐENČETA
Zlata Modrušan-Mozetič, Mladen Križ, Ela Paučić Kirinčić, Antun Sasso, Igor Prpić, Inge Vlašić-Cicvarić
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-1300kb

RISK REGISTRY FOR BABIES
Z. Modrušan-Mozetič, M. Križ, E. Paučić-Kirinčić, A. Sasso, Igor Prpić, I. Vlašić-Cicvarić
summary

TREATMENT OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN THE PAST, NOWADAYS AND IN THE FUTURE
M. Veličković Perat
summary   full text (pdf)- 63kb

LIJEČENJE DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM U PROŠLOSTI, DANAS I U BUDUĆNOSTI
Milivoj Veličković Perat
sažetak

PRECHTL'S QUALITATIVE ASSESSMENT OF GENERAL MOVEMENTS - A WINDOW INTO THE BRAIN
Christa Einspieler, Heinze F. R. Prechtl
summary  full text (pdf)- 66kb

PRECHTLOVA KVALITATIVNA PROCJENA OPĆIH POKRETA - PROZOR U MOZAK
C. Einspieler, H. F. R. Prechtl
sažetak

SINDROM MLOHAVOG DOJENČETA
Nina Barišić
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-430kb

THE FLOPPY INFANT SYNDROME
N. Barišić
summary

BASIC PRINCIPLES OF THE NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT (NDT) - BOBATH
Tatjana Dolenc Veličković
summary  full text (pdf)- 111kb

BAZIČNI PRINCIPI NEURORAZVOJNOG TRETMANA (NRT) - BOBATH

T. Dolenc Veličković
sažetak

PRVA ISKUSTVA S PRIMJENOM BOTULINUM TOKSINA TIPA A U DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM
Antun Sasso, Jasminka Zec-Mikuličić, Aleksandar Stošić, Irenko Bajok
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-76kb

THE FIRST EXPERIENCES WITH BOTULINUM TOXIN TYPE A IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
A. Sasso, J. Zec-Mikuličić, A. Stošić, I. Bajok
summary

ZLOSUDNE EPILEPTIČKE ENCEFALOPATIJE DJEČJE DOBI
Biserka Rešić, Maja Tomasović, Ivo Valić, Marija Meštrović, Radenka Kuzmanić Šamija, Ivana Olujić
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-1021kb

MALIGNANT EPILEPTIC ENCEPHALOPATHIES IN INFANCY AND EARLY CHILDHOOD
B. Rešić, M. Tomasović, I. Valić, M. Meštrović, R. Kuzmanić Šamija, I. Olujić
summary

BENIGNI EPILEPTIČKI SINDROMI DJEČJE DOBI
Miljen Gazdik, Ela Paučić-Kirinčić, Mladen Križ
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-97kb

BENIGN EPILEPTIC SYNDROMES OF CHILDHOOD
M. Gazdik, E. Paučić-Kirinčić, M. Križ
summary

ANTIEPILEPTIČKI LIJEKOVI U LIJEČENJU EPILEPSIJA I EPILEPTIČKIH SINDROMA RAZVOJNE DOBI
Ela Paučić-Kirinčić, Igor Prpić, Anton Sasso, Miljen Gazdik, Zlata Modrušan-Mozetič, Vera Vlahović-Palčevski
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-108kb

ANTIEPILEPTIC DRUGS FOR THE TREATMENT OF EPILEPSY AND EPILEPTICS SYNDROMS OF CHILDHOOD
E. Paučić-Kirinčić, I. Prpić, A. Sasso, M. Gazdik, Z. Modrušan-Mozetič, V. Vlahović-Palčevski
summary

PAROKSIZMALNI NEEPILEPTIČKI POREMEĆAJI U DJETINJSTVU
Ljerka Cvitanović-Šojat
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-105kb

PAROXYSMAL NONEPILEPTIC EVENTS IN CHILDHOOD
Lj. Cvitanović-Šojat
summary

GLAVOBOLJE DJECE - KLINIČKE I DIJAGNOSTIČKE OSOBITOSTI
Igor Prpić, Ognjen Mladinov, Ela Paučić-Kirinčić, Inge Vlašić-Cicvarić, Antun Sasso, Zlata Modrušan-Mozetič
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-134kb

HEADACHES IN CHILDERN - CLINICAL AND DIAGNOSTICAL CHARACTERISTICS
I. Prpić, O. Mladinov, E. Paučić-Kirinčić, I. Vlašić-Cicvarić, A. Sasso, Z. Modrušan-Mozetič
summary

LIJEČENJE GLAVOBOLJA DJECE
Ognjen Mladinov, Igor Prpić, Ela Paučić-Kirinčić, Inge Vlašić-Cicvarić, Antun Sasso, Zlata Modrušan-Mozetič
sažetak  cjeloviti tekst (pdf)-91kb

TREATMENT OF HEADACHES IN CHILDREN

O. Mladinov, I. Prpić, E. Paučić-Kirinčić, I. Vlašić-Cicvarić, A. Sasso, Z. Modrušan-Mozetič
summary

VALUE OF CFS INVESTIGATION IN DIAGNOSIS AND THERAPY OF INHERITED METABOLIC ENCEPHALOMYOPATHIES
Ron A. Wevers
summary  full text (pdf)- 36kb

In memoriam
Prof. dr. sc. Ivo Švel
20. svibnja 1923. - 20. svibnja 2002
in memoriam Prof. dr.sc. Ivo Švel (pdf)

Prim. mr. sc. Božen Pivalica
2. ožujka 1933. - 16. studenog 2001.
in memoriam Prim. mr.sc. Božen Pivalica (pdf)


Cjelokupni tekst je u pdf formatu, koji se čita programom Acrobat Reader